nedjelja, 30. lipnja 2013.

ISUS: "Naša su Srca bila sjedinjena..."


Govori Isus: "Ja bijah, jesam, Sin Svevišnjega Boga. Ali bijah također i Sin Čovječji. Moja dvostruka narav je jednako potpuna i savršena. O mome Božanstvu svjedoči vam moja Riječ, koja ima naglaske što ih samo jedan Bog može imati. O mom Čovještvu svjedoče potrebe, nagnuća, patnje koje vam predstvaljam i koje sam popratio u svom tijelu, u tijelu pravog Čovjeka, koje sam ponudio kao uzorak vašem čovještvu, kao što vam duh poučavam svojom Naukom, Naukom pravoga Boga.  Po rastvarajućem djelovanju "vašeg" nesavršenog čovještva, tijekom vjekova moje je presveto Božanstvo kao i moje najsavršenije Čovještvo u vašim tumačenjima jedno i drugo, izišlo umanjeno, nagrđeno. Moje ste Čovještvo učinili nestvarnim, učinili ste ga nečovječnim kao što ste  umanjili moj Božanski lik, niječeći ga dobrim dijelom u onome što vam nije bilo po volji priznati ili što niste više mogli prepoznati u vašim duhovima oslabljenima, i usahlima od poroka i bezboštva, od humanizma do racionalizma.
Ja dolazim, u ovom tragičnom trenutku, predzanku sveopćih nesreća, dolazim da osvježim u vašoj pameti moj dvostruki lik Boga i Čovjeka, da biste ga upoznali onakvog kaka on jest, da biste Ga prepoznali nakon tolikog mračnjaštva s kojim ste ga skrili vašim duhovima, da biste ga ljubili i k Njemu se vratili  i da se Njemu spasite.  To je lik vašeg Spasitelja, i tko Ga bude upoznao i uzljubio spasit će se.
Preko Evanđelja  dao sam vam spoznati moje fizičke muke. One su mučile moje Čovještvo. Dao sam vam spoznati i moje moralne patnje koje su povezane, isprepletene, združene s patnjama Moje Majke, onako kao što su nerazmrsive lijane ekvatorijelnih prašuma, koje se ne mogu odovjiti da bi se odsjekla jedna jedina nego ih se mora presjeći jednim udarcem sjekire da bi se otvorio prolaz, uništavajući ih zajedno; onako kao što su vene u jednom tijelu, od kojih se ne može jedna lišiti krvi, jer ih ispunja ista tekućina, onako, još bolje, onako kao što se ne može spriječiti  da u stvorenje, što se oblikuje u majčinom krilu, ne uđe smsrt ako majka umre, jer je život, toplina, hrana, krv majke ono što osjetnim ritmom po kucanju majčina srca prodire koroz nutarnje membrane, do onoga što će se roditi i puni ga da živi.
Ona, oh! Ona, čista moja Majka, nosila Me je ne samo kroz devet mjeseci, kao što svaka žena nosi plod čovjeka, nego za vrijeme čitavog života. Naša su Srca bila sjedinjena duhovnim nitima i kucala su uvijek zajedno i nije bilo Majčine suze koja ne bi oblila i moje Srce svojom slanoćom, a nije tu bilo ni mojeg unutarnjeg jecaja koji ne bi odjeknuo u Njoj i probudio njezinu bol.
Vi žalite majku sina koji je predodređen da umre poradi neizlječive bolesti, majku osuđenika na muke od strogog ljudskog suda.  Ali, pomislite na ovu moju Majku, koja je od časa kada Me je začela, drhtala pri pomisli da sam bio Osuđenik, na ovu Majku koja je dajući Mi prvi cjelov na nježno i ružičasto tijelo novorođenčeta, osjetila buduće rane svoga Stvorenja; na ovu Majku koja bi deset, sto, tisuću puta dala svoj život da me spriječi da postanem Čovjek i da stignem do trenutka Žrtvovanja; na ovu Majku koje je znala i koja je  morala  željeti taj strašan čas da bi prihvatila Volju Gospodinovu, radi slave Gospodnje, iz čljubavi prema Čovječanstvu. Ne, nije bilo duže agonije, i koja bi završila u još  većoj boli, od Agonije moje Majke"

subota, 1. lipnja 2013.

ISUS: "Trpio sam gledajući kako trpi Moja Majka"


"Nisam zaboravio ni ovu od boli Marije, moje Majke: što sam joj morao parati Srce dok je iščekivala moje trpljenje, što sam je morao  gledati kako plače. Ja joj zbog toga ne mogu ništa uskratiti. Ona mi je dala sve. Ja joj dajem sve. Ona je pretrpjela svu bol. Ja joj dajem svu radost.  Želio bih, kada mislite na Mariju, da razmišljate o njezinoj agoniji, kao je trpjela trideset i tri godine, koja je došla do svog vrhunca na podnožju Križa. Ona ju je pretrpjela poradi vas. Za vas je podnijela izrugivanje svjetine, koja ju je smatrala majkom luđaka. Za vas prekoravanja rođaka i uglednih ljudi. Za vas moj postupak po kojem kao da sam  se nje odrekao: "Moja Majka i moja braća jesu oni koji vrše Božju bolju." A tko ju je više od Nje vršio, i to strašnu Volju, koja joj je nametala mučenja: gledati kako joj ubijaju Sina.  Za vas je bio trud da ide za  Mnom ovamo i onamo. Za vas su bile žrtve: od one da napusti svoju kućicu i da se pomiješa sa svjetinom do one da ostavi svoju užu domovinu i zamijeni je s jeruzalemskim metežom. Zbog vas je prihvatila dužnost da bude u dodiru s onim koji je u srcu snovao izdaju. Za vas bol kad je slušala kako Me optužuju da sam opsjednut od đavla, da sam krivovjernik. Sve, sve za vas.    Vi ne znate koliko sam ljubio svoju Majku. Vi ne razmišlajte koliko je Srce Sina Marijina bilo osjetljivo za ljubav. I uvjereni ste da je Moje Mučenje bilo čisto fizičko, ili najviše ako mu još dodajete duhovno mučenje: konačno napuštanje sa strane Oca.  Ne, djeco. Ja sam iskusio i ljudska stradanja. Trpio sam gledajući kako trpi moja Majka, što sam je morao dovesti kao umiljatu janjicu, na mučilište, što sam joj morao razdirati Srce uzastopnim rastanicma: u Nazaretu prije evangelizacije, pred moje bliske Muke, pa onda kada je već bila upoznata s Judinom izdajom, prije Večere, i u onom okrutnom na Kalvariji. 
Trpio sam vidjevši kako Mi se rugaju, kako Me mrze, kleveću, okružene nezdravim znatiželjama, koje se ne razvijaju u dobro  nego, dapače, u zlo. Trpio sam od svih laži koje sam morao slušati ili vidjeti kako švrljaju oko Mene. Laži licemjernih farizeja koji su Me nazivali Učiteljem i postavljali pitanja  ne zbog toga što su vjerovali u moju inteligenciju, nego da bi Mi postavili stupice; laži onih  kojima sam činio dobro, a koji se okrenuše u tužitelje u Sinedriju i Pretoriju; pa smišljena, dugotrajna, profinjena Judina laž, koji Me je prodao, a nastavljao se pretvarati učenikom, koji Me je prokazao krvnicima znakom ljubavi. Trio sam i zbog Petrove laži, koji je bio zahvaćen strahom od ljudi.  Koliko laži, i toliko odvratne za Mene koji sam Istina! A koji ih je još i sada u odnosu na Mene! Kažete da Me ljubite, ali Me ne ljubite. Imate moje Ime na usnama, a u srcu se klanjate sotoni i slijedite zakon koji je protiv mome. Trpio sam pri pomisli da će se, i pored neizmjerne vrijednosti moje Žrtve, Žrtve jedinog Boga, odveć malo njih spasiti. Sve kažem, imao sam ih pred očima, sve , koji će kroz vjekove Zemlje radije htjeti smrt nego život vječni, čineći moju Žrtvu uzaludnom. I s tom spoznajom pošao sa u susret smrti."